Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Future Solution sp. z o. o., z siedzibą w Opalenicy (64-330) przy ul. Leśnej 36.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, tj. w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, księgowo-rozliczeniowym, podatkowym, prawnym. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, (jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pan prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, (00-193) Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości odpowiedzi na nawiązanie kontaktu z Pani/Pana strony dokonanego za pomocą formularza internetowego.

Information clause on personal data processing

In accordance with Article 13 para. 1 and para. 2 of the Regulation of the European Parliament of April 27th, 2016, hereinafter referred to as "GDPR", we inform that:

1. The Administrator of your personal data is Future Solution sp. z o. o., with its registered office at Opalenica (64-330) ul. Leśna 36.

2. Your personal data will be processed for the purposes of direct marketing, i.e. in order to respond to your message, on the basis of separate consents granted (art. 6 para. 1 letter a of GDPR).

3. Your personal data will be processed for the period necessary to fulfill the terms of the contract and determined by applicable law.

4. Your personal data may be transferred to entities and state bodies authorized to process such data on the basis of legal provisions. Your personal data may also be transferred to postal and courier companies as well as entrepreneurs providing IT, accounting, payroll, tax and legal services, which processes personal data on the Administrator’s request. Public authorities that may receive personal data as part of a specific proceeding under European Union or Member State law are not considered recipients though.

5. You have the right to access your personal data, including the right to request correction (revision) of personal data, the right to request the deletion of personal data, the right to request a restriction to the processing of personal data, the right to transfer personal data and to withdraw consent to the processing of personal data. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of data which was made on the basis of consent before its withdrawal.

6. If you believe that the Data Administrator's processing violates the provisions of the GDPR of April 27th, 2016, you have the right to file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

7. Your personal data will not be subject to automated decision-making and profiling. Your personal data will not be transferred to third countries outside the European Economic Area.

8. Providing your personal data is a condition for entering into and performance of an agreement. Refusal to provide data will result in us being unable to respond to your message given in contact form.

Политика обработки персональных данных

В соответствии со ст. 13 и ст. 14 «Общего регламента по защите персональных данных» от 27 апреля 2016 г. (GDPR), сообщаем нижеследующее:

1. Администратором ваших персональных данных является компания Future Solution sp. z o. o., с зарегистрированным офисом по адресу: Opalenica (64-330), ул. Leśna 36.

2. Ваши персональные данные обрабатываются в целях проведения прямого маркетинга, то есть для обращения к вам по поводу вашего сообщения, только с вашего согласия (ст. 6 абз. 1. а).

3. Мы будем хранить ваши персональные данные в течение периода, необходимого для для выполнения контракта, и периода, предусмотренного действующим законодательством

4. Мы можем передавать ваши персональные данные, когда это требуется и разрешено законом, правительственным или другим государственным органом. Мы можем также передавать их сторонним организациям, которые осуществляют деятельность под нашим управлением: почтовым и курьерским компаниям, поставщикам IТ-услуг, бухгалтерским, налоговым и юридическим управлениям. Получателями персональных данных не считаются однако государственные органы, которые могут их получать в целях реагирования на судебный процесс в соответствии с законодательством EС либо государства-члена.

5. Вы можете просмотреть, изменить, обновить и удалить ваши персональные данные; можете потребовать, чтобы мы ограничили их использование или перенесли их; в любое время можете тоже отозвать ваше согласие на обработку данных (если она основана на согласии). Тем не менее, отзыв вашего согласия не повлияет на законность предшествующей обработки в соответствии с вашим согласием и не повлияет на законность нашей постоянной обработки ваших персональных данных.

6. Kогда вы считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает положения «Общего регламента по защите персональных данных» от 27 апреля 2016 года, вы имеете право подать жалобу в соответсвующий надзорный орган - Начальнику Управления по защите персональных данных, ул. Stawki 2, (00-193) Warszawa.

7. Ваши персональные данные не будут подвергаться автоматизированному принятию решений, включая профилирование. Они не передаются тоже в третьи страны за пределами Европейской экономической зоны.

8. Предоставление вами ваших персональных данных является условием заключения и исполнения договора. Вы обязаны их нам предоставить, потому что последствием непредоставления этих данных будет невозможность ответить на ваше сообщение, отправленное через контактную форму.

Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до ст.13 та ст. 14 «Загального Регламенту про захист персональних даних» від 27 квітня 2016 р. (ЗРЗД) повідомляємо:

1. Розпорядником персональних даних, що обробляються є Future Solution sp. z o. o., місцезнаходження: Opalenica (64-330), ul. Leśna 36.

2. Метою обробки та збору персональних даних є проведення прямого маркетингу, тобто можливість відповісти на ваш запит, надісланий у контактній формі, виключно на основі наданої вами згоди (ст. 6 абз. 1. а).

3. Ваші персональні дані зберігаються протягом строку необхідного для виконання положень укладеного договору та визначеного у відповідних нормативно-правових актах.

4. Ваші персональні дані можуть передаватися організаціям та органам, уповноваженим їх обробляти згідно з визначеним законодавством. Ваші персональні дані можуть передаватися суб’єктам, які також уповноважені їх обробляти, на запит адміністратора: поштовим та кур’єрським компаніям, постачальникам ІТ-послуг, бухгалтерським та розрахунковим, податковим та юридичним управлінням. Персональні можуть бути надані державним органам в рамках конкретного провадження згідно із законодавством ЄС або держави-члена, однак вони не вважаються одержувачами.

5. Ви в будь-який момент маєте право на доступ до своїх персональних даних, право на їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право на перенесення даних, право заперечувати щодо будь-якої обробки персональних даних, право відкликати свою згоду на обробку персональних даних (якщо обробка здійснюється на підставі згоди); це однак не впливатиме на законність обробки даних на підставі згоди до її відкликання.

6. Ви маєте право подати скаргу у наглядовий орган - Начальнику Управління захисту персональних даних, вул. Stawki 2, (00-193) Варшава - якщо вважаєте, що обробка персональних даних, що стосуються Вас, порушує положення «Загального Регламенту про захист персональних даних» від 27 квітня 2016 р. (ЗРЗД).

7. Ми не використовуємо автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання, при обробці ваших персональних даних. Ваші персональні дані не передаватимуться в інші країни за межі Європейської економічної зони.

8. Надання вами своїх персональних даних є умовою укладення та виконання договору. Ви зобов’язані їх надати, а наслідком ненадання даних буде неможливість відповісти на ваш запит, надісланий у контактній формі.